วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นาวาเอก เสนอ เงินสลุง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย/เบอร์ลิน และพันเอก พฤฒินันท์ หริ่มเจริญ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทย/เบอร์ลิน เข้าพบและรายงานตัวต่อ พลตรีJürgen BRÖTZ

Release Date : 17-01-2018 16:13:14
วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นาวาเอก เสนอ เงินสลุง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย/เบอร์ลิน และพันเอก พฤฒินันท์ หริ่มเจริญ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทย/เบอร์ลิน เข้าพบและรายงานตัวต่อ พลตรีJürgen BRÖTZ

วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นาวาเอก เสนอ เงินสลุง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย/เบอร์ลิน และพันเอก พฤฒินันท์ หริ่มเจริญ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทย/เบอร์ลิน เข้าพบและรายงานตัวต่อ พลตรีJürgen BRÖTZ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และภารกิจ กระทรวงกลาโหมเยอรมนี และ พันเอก Peter FÜHRES หัวหน้าฝ่ายผู้ช่วยทูตทหาร สำนักยุทธศาสตร์และภารกิจ กระทรวงกลาโหมเยอรมนี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกับนาวาเอก อรรถพล เพชรฉาย และ พันเอก นฤนาถ นิยมไทย ที่ได้เข้าเยี่ยมอำลา ในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่

รูปภาพที่เกียวข้อง
วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นาวาเอก เสนอ เงินสลุง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย/เบอร์ลิน และพันเอก พฤฒินันท์ หริ่มเจริญ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทย/เบอร์ลิน เข้าพบและรายงานตัวต่อ พลตรีJürgen BRÖTZ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง